Wielkanoc

V Niedziela Wielkanocna


Z Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie
i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę.

Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą
i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

ROZWAŻANIE

Droga

Słowo droga wiąże się z pojęciem poszukiwania.
Duchowa tradycja chrześcijaństwa podkreśla nie tylko znaczenie naszego poszukiwania Boga. Pokazuje coś ważniejszego: to Bóg szuka nas. On sam wychodzi nam na spotkanie.
Nasze spotkanie z Bogiem dokonuje się w Jezusie Chrystusie. To w Nim, który oddał za nas życie, to w Jego człowieczeństwie doświadczamy miłości, którą Bóg nas kocha.
Musimy jednak wiedzieć, że nam samym brakuje siły, wytrwałości i czystości serca, by całym życiem i całym sercem pójść za Bogiem. Jezus pragnie towarzyszyć nam tak, jak towarzyszył swoim uczniom w drodze do Emaus. To On wskazuje nam kierunek. On daje nam siłę.

Prawda

Chrześcijanin ma szukać prawdy i głosić ją.
Jednak grzech jest trucizną, z którego rodzi się kłamstwo.
Prawda i kłamstwo. Musimy wiedzieć, że często kłamstwo jawi się jako prawda. Dlatego trzeba umieć odróżniać prawdę, która przychodzi od Boga, od pokusy, która pochodzi od „ojca kłamstwa”. U początku ludzkiego grzechu leży kłamstwo jako radykalne odrzucenie prawdy, zawartej w Słowie Boga.
Prawda to Jezus Chrystus. Miłujcie prawdę! Żyjcie w prawdzie! Nieście prawdę światu! Bądźcie świadkami prawdy! Jezus jest prawdą, która zbawia, jest pełnią prawdy, do której doprowadzi nas Duch Prawdy.
Nie ustawajmy w poszukiwaniu prawdy o Chrystusie, o jego Kościele.
Chryste, ukaż nam prawdę! Bądź dla nas jedyną prawdą!

Życie

Chrystus jest życiem!
Wiara chrześcijańska łączy miłość i życie, tworzy ścisłą między nimi więź. Miłość Boża prowadzi nas ku życiu, i ta miłość, i to życie stają się rzeczywistością w Jezusie Chrystusie.
Sens życiu nadaje miłość. Tylko ten, kto umie kochać bezwarunkowo, aż do zapomnienia o sobie realizuje w pełni swoje życie i w najwyższym stopniu zaświadcza o wartości swego ziemskiego istnienia.