Wielkanoc

Czwartek III tygodnia Okresu Wielkanocnego ♦WIELKANOC 2021♦

Tajemnicą jest człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, Bóg zatem jest mi najbliższy ponieważ widzę Go w sobie, bo jestem Jego obrazem. Na ziemi takich obrazów jest miliardy, i nie ma w nich kopii. Każdy jest oryginalnym obrazem Boga przez Niego stwarzanym. Tym obrazem jest każda jednostka i jest nim ludzkość jako społeczność.

Człowiek dla św. Augustyna jest wyposażony w trzy rysy upodabniające go do Boga. Są nimi rozum, zdolny do poznawania prawdy, wola zdolna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, oraz serce, zdolne do miłości.

Uznanie  istnienia i obecności Boga to pierwszy krok na drodze wiary, a drugim jest świadome i dobrowolne posłuszeństwo Jemu. Ten, kto wie, kim On jest, z radością chce z Nim współpracować i na tym polega posłuszeństwo.
Wykładnikiem żywej wiary jest posłuszeństwo Bogu i branie odpowiedzialności za swe nieposłuszeństwo?

To jest przedstawione w Księdze Rodzaju. Adam okazał się nieposłuszny. Adam stał się posłuszny Ewie, swej małżonce, a nie Bogu. Ona zaś była posłuszna szatanowi, a nie Bogu. Po grzechu Adam odkrył, że miłość nie polega na pełnieniu woli jakiegoś stworzenia, bo on Ewę kochał, ale na pełnieniu woli Boga i posłuszeństwie Jemu.