Majówki

5 maja 2020 • MAJÓWKI •

W XVI wieku na tereny po północnej stronie przełęczy beskidzkich zaczęły napływać z Panonii plemiona wołoskie. Były to ludy pasterskie, wędrujące z miejsca na miejsce. Zajmowały się wypasem owiec i bydła.

Tutejsze, surowe warunki klimatyczne zmusiły ich do zakładania stałych siedzib, pozwalających przetrwać śnieżne i mroźne zimy. Na południowym skraju Starej Królikowej powstała osada wołoska, która systematycznie powiększała się.

W 1537 roku ta część wioski została wyodrębniona i lokowana na prawie wołoskim jako Nowa Królikowa. Na prawo wołoskie przeniesiono też Starą Królikową.

Wędrowanie. Nasze życie jest wędrówką, i nie jest dobrze, kiedy się zatrzymujemy. Trzeba wędrować nieustannie, w obecności Pana, w światłości Pana, starając się żyć tak nienagannie, jak Bóg wymagał od Abrahama w swojej obietnicy.