Okres Zwykły

22 stycznia ♦OKRES ZWYKŁY♦

Dzień Dziadka

Św. Jan  Paweł II pisał, że babcie i dziadkowie pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia. Dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę
i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego.

Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń.