Rozważania o Sercu Jezusa

17 czerwca 2020 •NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE•

SERCE JEZUSA, KRWAWA OFIARO GRZESZNIKÓW

Bp Józef Zawitkowski, wybrane myśli

Ofiara jest złożeniem Bogu
daru przez człowieka,
choć wszystko przecież
mamy od Boga.
Bogu więc składa się to,
co jest dla człowieka najcenniejsze.
Najcenniejsze jest życie.

Składanie Bogu ofiary
jest tak dawne
jak historia człowieka.
Żydzi składali Bogu dary
przebłagalne, całopalne.
Niewyobrażalny jest dla nas
ogrom tych ofiar.

Krew zwierząt miała przebłagać
Boga żywego
i oczyścić z grzechów ludzi Izraela.

Krew baranka ocaliła
od śmierci rodziny Izraela.
Kiedy Bóg zawierał przymierze
z Izraelem na Synaju,
Mojżesz krwią baranka pokropił lud.
To było przymierze zawarte
na krew, na śmierć i życie.

Dalej tłumaczy nam
autor Listu do Hebrajczyków:
Nasz Arcykapłan
dokonał zbawienia
nie przez krew kozłów i cielców,
lecz przez własną krew.

W czasie Ostatniej Wieczerzy
Jezus powiedział:
To jest Ciało moje,
które za was będzie wydane.
To jest kielich mojej Krwi,
która za was będzie przelana
Kiedy?
Jutro.
Kiedy Baranek Boży będzie zabity
na drzewie krzyża.
Wtedy dokonała się jedyna
i wieczna ofiara Nowego Przymierza.
Serce Jezusa stało się
krwawą ofiarą grzeszników.

I nie ma człowiek
innej ofiary przebłagania
i dziękczynienia jak tylko
Ciało i Krew Pana naszego
Jezusa Chrystusa.

Tajemnicę śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa
przeżywam w każdej ofiarowanej
Eucharystii,
bo tak kazał Chrystus:
To czyńcie na moją pamiątkę.
Tak dokonuje się zbawianie świata,
jego konsekracja.

Przebite Serce Jezusa,
jest krwawą ofiarą za nas, grzeszników.